بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی از اولین بیمه های مورد استفاده شده توسط بشر می باشد این بیمه با توجه به ماهیت آن پوشش هایی در زمینه خسارت مالی را جبران می نمایید .

 

بیمه آتش سوزی:
از دیرباز تاکنون اموال ودارائی بشرکه حاصل یک عمر تلاش وکوشش او بوده خصوصا پس از توسعه صنعت همیشه درمعرض خطرها وحوادث گوناگون قرار داشته ودارد.
برخورداری از بیمه آتش سوزی یکی از روش های مطمئن برای تامین خاطر وآرامش است. دربیمه آتش سوزی ,ساختمان منزل مسکونی ولوازم واثاثیه موجود درآن اموال ودارایی صاحبان صنایع, سرمایه وموجودی واحدهای تولیدی ,خدماتی وصنفی درآتش سوزی, صاعقه وانفجار باعنوان خطرات اصلی, بیمه می شود.
ازاین رو خسارت وارده ناشی از آتش سوزی, صاعقه وانفجار وهمچنین هزینه های پیشگیری ازتوسعه خسارت دراین بیمه نامه قابل جبران می باشد.
دربیمه نامه آتش سوزی علاوه برخطرات اصلی بیمه نامه ,خطرات اضافی دیگری نظیر زلزله, سیل ,توفان, ترکیدگی لوله آب, ضایعات برف وباران ,سنگینی برف ,سقوط هواپیما وهلی کوپتر, شکست شیشه, مسئولیت مدنی درمقابل همسایگان,انفجار ودفرمه شدن ظروف تحت فشار وسرقت قابل پوشش می باشد.
باتوجه به نوع کاربری ویااشتغال محل مورد بیمه, بیمه نامه آتش سوزی درچهار نوع مسکونی ,غیرصنعتی وانبار ارائه می گردد.
نکته بسیار مهم دربیمه کردن اموال آن است که می بایست اموال واثاثیه به ارزش واقعی بیمه شود. تابه هنگام وقوع خسارت احتمالی شرکت بیمه بتواند خسارت رابدون کم وکاست جبران نماید(ماده 10قانون بیمه)
درکشور ما علیرغم گذشت چندین دهه ازقدمت صنعت بیمه, هنوز بسیاری از واحدهای صنعتی وخدماتی واحدهای صنفی وتجاری پوشش بیمه ای ندارد ویا پوشش بیمه ای آن ها ناقص ومحدود است
بخشی قابل توجهی از واحدهای مسکونی کشور نیز در برابر حوادث آتش سوزی وبلای طبیعی تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند این درحالی است که ایران عزیز ما جزء کشور حادثه خیز جهان است .نگاهی به زمین لرزه های ایران بلای طبیعی اخیر کشور وتلفات وخسارات وخرابی های ناشی از آن گویای این واقعیت تلخ است که علاوه برآثار روحی وروانی, هزینه های اقتصادی ومالی سنگینی رابه مردم ودولت تحمیل کرده است

 

divider
divider

ثبت نظر