المثنی بیمه شخص ثالث چگونه صادر می شود ؟

گاهی ممکن است بیمه ما مفقود شود یا مورد سرقت قرار گیرد و یا به اشتباه داخل جیب لباسمان داخل لباسشویی رفته باشد و از بین برود و یا هر مورد دیگر که موجب این شود برگ بیمه شخص ثالث نباشد می توان نسبت به درخواست المثی اقدام کرد در این مقاله به تشریح چگونگی دریافت آن می پردازیم

 

 

المثنی بیمه شخص ثالث چگونه صادر می شود ؟

گاهی ممکن است بیمه ما مفقود شود یا مورد سرقت قرار گیرد و یا به اشتباه داخل جیب لباسمان داخل لباسشویی رفته باشد و از بین برود و یا هر مورد دیگر که موجب این شود برگ بیمه شخص ثالث  در دسترس ما نباشد در این مواقع می توان نسبت به درخواست المثی اقدام کرد در این مقاله به تشریح چگونگی دریافت آن می پردازیم

المثنی به معنی نسخه دوم و یا نسخه دیگری از سند می باشد که هنگامیکه آن سند قابل دسترسی نباشد المثنی اعتبار می باید .

بیمه شخص ثالث بیمه ای در برای خودرو می باشد که از نظر قانونی خودرویی بدون آن نباید حرکت داده شود و در هنگام حرکت حتما باید همراه خودرو باشد. اگر پلیس جلوی خودرو را بگیرد و در خواست بیمه نامه شخص ثالث را بکند و بیمه همراه خودرو نباشد پلیس از حرکت خودرو ممانعت به عمل آورده و خودرو را به پارکینگ انتقال می دهد  حال سوال اینجاست در صورت مفقودی بیمه شخص ثالث چه باید کرد ؟

هنگام مفقودی بیمه شخص ثالث با مراجعه به شرکت بیمه ای که بیمه نامه یتان را صادر کرده اید و یا نماینده شرکت بیمه ایتان مراجعه و با در دست داشتن مدارک خودرو شامل کارت ماشین و برگ سبز،  کارت ملی و... مراجعه و در خواست المثنی بیمه را انجام دهید .

المثنی برای بیمه ثالث صادر نمی گردد و فقط گواهی مفقودی صادر می گردد.

فقط در خاطر داشته باشید گواهی مفقودی بیمه شخص ثالث معمولا شرکت ها یک رسید مبنی بر معتبر بودن بیمه شخص ثالث را به شما ارائه میکنند و روی برگ بیمه نامه اصلی دوباره صادر نمی شود زیرا برگ های بیمه شخص ثالث دارای شماره ای مخصوص بوده که برای هر خودرو یک بار روی برگ های مختص بیمه شخص ثالث بیمه چاپ می گردد.

divider divider

ثبت نظر